คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > ประวัติ

ประวัติโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 3 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94130 โทรศัพท์ 073-321035 โทรสาร 073-329935 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2504สังกัด(P)สำนักงานการศึกษาเอกชน เปิดสอนวิชาสามัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1-3และมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4-6และวิชาศาสนาตั้งแต่ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่2-4ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่1-3และชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่1-3

ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประเภทสอนศาสนา มาตรา 15 (1) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504

ดำเนินการจัดตั้งและก่อสร้างโดย หะยีอับดุลเราะห์มัน  กือแต มีนายหะยีอับดุลลาเตฟ สะอิ เป็นผู้ช่วย และชุมชนข้างเคียงเป็นผู้สนับสนุน ตั้งเป็น “ปอเนาะ” ซึ่งมีชื่อว่า “มูอัสสาสะตุสสากอฟาตุลอิสลามียะห์”

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนชื่อปอเนาะเป็นชื่อทางภาษาไทยว่า

“โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม” ครั้งแรกนั้นมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะวิชาศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน ต่อมาคณะกรรมการบริหารในคณะนั้น ได้เล็งเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ในด้านภาษาไทย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับบุคคลอื่น ๆ และติดต่อกับหน่วยงานทางราชการ จึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยแก่นักเรียนขึ้น ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2508 โดยทางโรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่

          ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ทางโรงเรียนได้ขอจดทะเบียนจากราชการให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม และทางราชการได้ส่งครูมาช่วยสอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ ต่อมาศูนย์การศึกษาภาคการศึกษา 2 ได้บรรจุแต่งตั้งให้ นายสวาทคงเสาร์ วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (แผนกช่างปลูกสร้าง) เป็นผู้ที่สอนวิชาภาษาไทย และวิชาสามัญอื่น ๆ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา

          ในปี พ.ศ. 2522 กรรมการโรงเรียนเห็นว่าการเรียนการสอนวิชาสามัญได้เจริญก้าวหน้าโดยตลอด พร้อมทั้งมีข้อเรียกร้องให้เปิดสอนภาควิชาสามัญในระดับสูงขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจากราชการให้เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นเป็นครั้งแรก และราชการได้ส่งข้าราชการครูเพิ่มเติมให้ครบตามรายวิชาที่หลักสูตรกำหนดขึ้นมา โดยมี นายสาฮะ  ยาโม เป็นหัวหน้าครู

          ในปี พ.ศ. 2536 นายรูดิง  สาแม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ทำหน้าที่ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม

          ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 นายลาเตะ  รีรา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม

          ในปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรเพิ่มเติม โดยขออนุญาตจากราชการเปิดทำการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ในปี พ.ศ. 2542 ได้โอนกิจการโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิโรงเรียวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง โดยมี นายอิบรอฮีม  หะ เป็นผู้ลงนามแทน ทำหน้าที่เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม และ นายรูดิง  สาแม ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโรงเรียน

          ในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้ประชุมคณะกรรมการสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน

          ในปี พ.ศ. 2543 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน 2 ชั้น (หญิง)

          ในปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนจำนวน 2 ห้อง ขนาด 2 30 ม. ขนาด 8 36 ม.

          ในปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนได้เปิดโปรแกรมเพิ่มเติมจากเดิม คือ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ในปี พ.ศ. 2546 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

          ในปี พ.ศ. 2547 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียน จำนวน 4 ห้อง ขนาด 8 36 ม.

          ในปี พ.ศ. 2548 ทางโรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546

          ในปี พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          ในปี พ.ศ.2558 โรงเรียนได้เพิ่มหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-3

ในปี พ.ศ.2559 โรงเรียนได้ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรระดับประถมศึกษา

Top