คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > พันธกิจ

นอกเหนือจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระดับขั้นพื้นฐาน และการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาโดยยึดถือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแล้ว โรงเรียนยังได้กำหนดพันธกิจที่เป็นจุดเน้นและขอบเขตการทำงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ดังนี้

ด้านคุณภาพผู้เรียน

 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ด้วยหลักสูตรและกิจกรรมที่หลากหลาย
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามลำดับ
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

ด้านคุณภาพครู

 • ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรักและเข้าใจในตัวผู้เรียน มีโอภาปราศรัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารและจัดการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสอน การพัฒนางานวิจัย การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
 • ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ตามลำดับ
 • ส่งเสริมให้มีหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ถนัดและสนใจ
 • ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษา 10. ส่งเสริมให้มีการยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ด้านพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ด้านมาตรการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น
Top