คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2564

ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม “มีความก้าวหน้าด้านวิชาการ เป็นศูนย์ปฏิบัติศาสนกิจ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงตามหลักการอิสลาม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน”

Top