คุณอยู่ในหน้า
หน้าหลัก > อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

จุดเน้น อัตลักษณ์ของผู้เรียน “มารยาทดี  มีจิตอาสา”

มารยาทดี ได้เน้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทั้งศาสนา สามัญ และ ระบบปอเนาะ ที่สามารถ เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีงามติดตัว เป็นเครื่องประดับประจำกายแก่นักเรียน เช่น การพูดดี การให้สลาม การยิ้มแย้มให้กัน การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การเคารพสิทธิ การให้เกียรติ ไม่เหยียดหยาม ไม่ติฉินนินทาแก่กัน และอื่นๆ

มีจิตอาสา ได้เน้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียน มีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ ด้วยการอาสา ไม่มีใครบังคับ เช่น พี่ช่วยน้อง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภารกิจจิตอาสาเป็นภารกิจที่สามารถเพิ่มค่าความเป็นมนุษย์ เสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม กิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น

– กิจกรรมอาสาสมัครสอนน้องเป็นคนดี

– กิจกรรมอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

– กิจกรรมพัฒนาชุมชน

– กิจกรรมสอนตาดีกา

– กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เอกลักษณ์ของผู้เรียน

จุดเน้น เอกลักษณ์ของโรงเรียน “วิถีมุสลิม”

โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามเป็นโรงเรียนประจำโดยเน้นให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในหอพักของโรงเรียนอย่างมีความสุข อยู่แบบพี่ปกครองน้อง ในการควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้จัดระบบบริหารจัดการตามคำสอนของอิสลามเป็นบรรทัดฐาน โดยปลูกฝังจิตวิญญาณที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ และยึดปฏิบัติคาสนกิจประจำวันครบทุกประการ เช่น การละหมาดร่วมกันบนมัสยิด ทั้ง 5 เวลา การแต่งกายตามแบบอย่างของ

มุสลิม การให้สลาม การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม และการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนที่แยกกันระหว่างชายและหญิง กิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น

– ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

– จัดระบบสอนกีตาบ

– ต้อนรับวันสำคัญในอิสลาม

– ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

Top